لیست مخاطبین را بصورت سطر به سطر وارد نمایید (امکان کپی از Word و Excel نیز می‌باشد)
@واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان جهاد دانشگاهی - واحد کرمانشاه